Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

Quản trị khoa Văn

SỨ MẠNG TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Ngữ Văn;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Ngữ Văn;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Ngữ Văn;

d) Quản lý, tổ chức đào tạo chương trình đào tạo tiếng Việt dành cho người nước ngoài;

đ) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Ngữ Văn;

e) Phối hợp với các Khoa Lịch sử, Địa lý thực hiện và phát triển chương trình đào tạo liên thông theo nhóm ngành, phát triển chương trình dạy học tích hợp khoa học xã hội;

g) Phối hợp với các khoa Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non tổ chức, quản lý và phát triển chương trình dạy học các môn học thuộc ngành Ngữ Văn;

h) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Ngữ Văn;

i) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Ngữ Văn; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh;

 k) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành Ngữ Văn;

l) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

m) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Ký túc xá quản lý lưu học sinh nước ngoài sang học tập tại Trường;

n) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo  ngành Ngữ Văn;

o) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

p) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

loading....